Rekisteri-ilmoitus


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Oy Nordic Progress Ab, (0886179-6)
puh. 020 769 8880 tai sähköposti: nordic@nordicprogress.fi
Yhteyshenkilö: Erkki Lumme, erkki.lumme@nordicprogress.fi

Rekrytointirekisteri

 1. Rekisteröidyt
  Rekisterissä käsitellään rekrytoitavien henkilöiden henkilötietoja.

 2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen henkilöiden tietojen oikea ja ajantasainen hallinta, rekrytointirekisterin ylläpito, päivittäminen ja kehittäminen sekä rekrytointitoimeksiantojen suorittaminen.

 3. Henkilötietojen käsittely perustuu:
  • Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa
  • Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sillä kerättävät tiedot edistävät välittömästi ja merkittävästi rekisteröidyn asemaa ja mahdollisuuksia tulla valituksi uusiin työtehtäviin. Henkilöt ovat täysi-ikäisiä.

 4. Käsiteltävät henkilötiedot:
  Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteystietoja sekä muita rekrytoinnin hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Työnantaja
  • Työtehtävä
  • Koulutus
  • Kielitaito
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Palkkataso
  • Tapaamiset
  • Henkilöarvioinnit

 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai organisaatioista joissa he työskentelevät tai julkisista lähteistä. Tietolähteinä on lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä yhtiön valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.

 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
  Rekisteriä ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille mutta yksittäisten rekisteröityjen tietoja luovutetaan Yhtiön asiakkaille, jotka ovat henkilöstöä rekrytoivia asiakkaita. Henkilötiedot voidaan siten luovuttaa toimeksiantajalle rekrytointitarkoituksessa.

  Henkilötiedot voidaan luovuttaa myös rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin käsittelijöille, silloin kun palveluntarjoajaa ollaan vaihtamassa, jolloin henkilötiedot luovutetaan uuden järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän rekisteri-ilmoituksen mukaisesti.

 8. Henkilötietojen siirtäminen EU / ETA –alueen ulkopuolelle
  Rekisteriä kokonaisuutena ei siirretä tai luovuteta EU / ETA –alueen ulkopuolelle, mutta yksittäisten henkilöiden tietoja saatetaan luovuttaa EU / ETA –alueen ulkopuoliselle toimeksiantajayhtiölle rekrytointitarkoituksessa.

 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Tiedot säilytetään lukituissa arkistoissa yrityksen toimitiloissa korkeintaan kolmen vuoden ajan. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä korkeintaan kolmen vuoden ajan tai niin kauan kunnes rekisteröity kieltää käsittelyn.

 10. Rekisteröidyn oikeudet:
  Kun henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhtiön oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän rekisteri-ilmoituksen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 12. Seuraus mikäli tietoja ei luovuteta Yhtiölle
  Henkilö ei ole mukana rekrytointiprosesseissa.

 13. Yhteydenotot
  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteri-ilmoituksesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: nordic@nordicprogress.fi . Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Itälahdenkatu 22 b 00210 Helsinki / sähköpostiin: nordic@nordicprogress.fi

 14. Muutokset tähän rekisteri-ilmoitukseen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (17.05.2018).